Nr. 20781 / 01.07.2016

ANUNȚ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum urmează:

·         Serviciul Administrativ:

- şef serviciu         - 1 post

·         Sectorul Parc Auto:

- şofer tr.I           - 1 post

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

- cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr.

 286/2011,cu modificările şi completările ulterioare;

      * pentru postul de şef serviciu –Serviciul Administrativ

-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

 durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul, ştiinţe administrative cu

 specializarea administraţie publică;

       -   vechimea în muncă /specialitatea necesară : minimum 5 ani;

-          cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu;

       * pentru postul de şofer tr.I – Sectorul Parc Auto

       -  studii generale / medii absolvite cu diplomă;

       -  vechimea în muncă / specialitatea necesară: minimum 3 ani;

       -  permis conducere categ.: B, C, E

                       

                

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă / practică şi interviul.

                        

Concursul se organizează conform calendarului următor:     

·          14 iulie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          25 iulie 2016, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava, pentru postul de şef serviciu – Serviciul Administrativ;

·          25 iulie 2016, ora 13,00 – proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, pentru postul de şofer tr.I – Sectorul Parc Auto

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

* Formularele se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

v. Bibliografie

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu 

Inchide