Nr. 4611 / 16.02.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum urmează:

·         Sectorul spaţii verzi, Formaţia spaţii verzi:

- mecanic utilaje, treapta IV - 2 posturi

- muncitor horticultor, treapta IV - 1 post

·         Sectorul prestări servicii, formaţia salubrizare-vidanjare:

            - muncitor necalificat, treapta I - 3 posturi

·         Sectorul prestări servicii, Formaţia construcţii:

- muncitor constructor (mozaicar), treapta III - 1 post

·         Sectorul Cimitir “Pacea”

            - paznic - 1 post

·         Atelierul întreţinere, reparaţii

- electrician, treapta II - 1 post

- sudor,  treapta IV  - 1 post

·         Baza sportivă - Patinoarul artificial:

- electrician, treapta IV - 1 post

- instalator, treapta IV - 1 post

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice pentru toate posturile: absolvent de şcoală generală

     specifice pe posturi:

·         mecanic utilaje, treapta IV - Sectorul spaţii verzi, Formaţia spaţii verzi

- calificare în meseria de mecanic

·         muncitor horticultor, treapta IV- Sectorul spaţii verzi, Formaţia spaţii verzi

- şcoală profesională agricolă sau curs de calificare de horticutură

·         muncitor necalificat, treapta I - Sectorul prestări servicii, formaţia salubrizare-vidanjare

- vechime în muncă de minimum 6 luni

·         muncitor constructor (mozaicar), treapta III - Sectorul prestări servicii, Formaţia construcţii

- calificare în meseria de contructor mozaicar

- vechime în specialitate de minimum 3 ani

·         paznic - Sectorul Cimitir “Pacea”

- atestat pentru îndeplinirea funcţiei de paznic

 

·         electrician, treapta II - Atelierul întreţinere, reparaţii

- calificare în meseria de elecrician 

- vechime în specialitate de minimum 6 ani

·         sudor,  treapta IV  - Atelierul întreţinere, reparaţii

- calificare în meseria de sudor 

·         electrician, treapta IV - Baza sportivă - Patinoarul artificial

- calificare în meseria de elecrician 

·         instalator, treapta IV- Baza sportivă - Patinoarul artificial

- calificare în meseria de instalator 

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

                                               

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          27 februarie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          10 martie 2015, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public din str. Universităţii nr.2;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*  

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.  

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide