A N U N Ţ

Nr. 3053/02.02.2015

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţie Administraţia Pieţelor, respectiv:

- 1 post de laborant, treapta II la Compartimentul control alimente de origine animală 
4 posturi de îngrijitor, câte unul pentru fiecare din următoarele structuri: piaţa
      agroalimentară centrală, piaţa agroalimentară Iţcani, Complexul Comercial “Bazar” şi
      parcarea auto Hotel Bucovina.
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) specifice, numaipentru laborant treapta II:
    - calificare în profesia de laborant în industria alimentară
    - vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni
 
Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv:
     a) proba scrisă şi interviul - pentru laborant, treapta II
     b) proba practică şi interviul - pentru îngrijitor.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
     - 13 februarie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
     - 23 februarie 2015, ora 900 - proba scrisă pentru laborant treapta II ce se va desfăşurala sediul Primăriei Municipiului Suceava;
     - 23 februarie 2015, ora 1200 - proba practică pentru ingrijitor ce se va desfăşurala Complexul Comercial “Bazar”;
     - Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
 
        Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
        Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
        Comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.
 
            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs*  
- curriculum vitae*
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
* Formularele se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
 
 
 
PRIMAR,
Ion Lungu
Inchide