Nr. 10530 /11.03.2011

A N U N Ţ

              Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de conducere din cadrul Poliţiei Locale Suceava, respectiv:

·         Şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1

·         Şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.2

·         Şef serviciu la Serviciul instruire, logistică şi administrativ

·         Şef birou la Biroul control activităţi comerciale

·         Şef birou la Biroul protecţia mediului

          Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor: proba scrisă şi interviul.                                              

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului

Suceava, până la data de 31 martie 2011, ora 1400;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 11 aprilie 2011, cu

începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţiile publice de conducere de şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1, şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.2, şef serviciu la Serviciul instruire, logistică şi administrativ şi şef birou la Biroul control activităţi comerciale sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

o     vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

minimum 2 ani

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de conducere de şef birou

la Biroul protecţia mediului sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

o     perfecţionări (specializări): manager al sistemelor de management de mediu / manager de proiect / masterat în managementul resurselor naturale

o     vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

minimum 2 ani

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

Potrivit art.8 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava (aprobat prin H.C.L. nr.50/2011) candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoartele condiţii specifice:

a) să fie cunoscuţi ca persoane corecte în societate, familie şi la locul de muncă şi să nu aibă antecedente penale privind infracţiuni săvârşite cu intenţie

b) să fie apţi din punct de vedere psihologic şi medical pentru îndeplinirea serviciului militar înarmat cu armă letală pentru autoapărare şi pază

c) să aibă aptitudini şi cunoştinţe profesionale adecvate funcţiei publice vacante.

          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi  în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice

-          cazierul judiciar

-          formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti  

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide