Nr. 30691 / 13.11.2014

A N U N Ţ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent, clasa III, superior din cadrul  Compartimentului stabilire şi regularizare taxe - Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol.

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·       dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al  României - partea a III-a;

·            proba scrisă se va desfăşura în data de 15 decembrie 2014, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

o     vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu

 

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului aprobat prin Ordin al preşedintelui ANFP

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

 

 

v. Bibliografie 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide