Nr. 34923 / 29.11.2011

A N U N Ţ

 
            Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava , respectiv:
 
            consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului cadastru, fond funciar, registru agricol.
                                   
             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                                
            Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului
Suceava, până la data de 19 decembrie 2011, ora 1400;
·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 29 decembrie 2011, cu
începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
·            cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
·            studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
din domeniile: ştiinţe agricole, silvice sau inginereşti
·            vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
·            cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu
 
           Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.
 
 
PRIMAR,

Ion Lungu

v. Bibliografie

Inchide