Nr. 14591 / 23.05.2014

A N U N Ţ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava.
Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
 
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
·       dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursuluiîn Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
·       proba scrisă se va desfăşura în data de 23 iunie 2014, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice sau ştiinţe juridice
o      vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu
 
           Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului aprobat prin Ordin al preşedintelui ANFP
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie 

 
PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide