Nr. 13000 / 18.04.2016

ANUNȚ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului dispecerat-supraveghere video-Poliţia Locală Suceava.

             Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează:

·                proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;

·    proba scrisă;

·    interviul.

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba suplimentară se va desfăşura în data de 19 mai 2016, cu începere de la ora 10,00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;

·         Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 23 mai 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti cu specializarea electronică şi telecomunicaţii.

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

o     aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

-statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime

                                         pentru bărbaţi minim 170 înălţime

-condiţie fizică adecvată.

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          certificat medical pentru angajare şi port-armă (formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          aviz psihologic pentru port- armă eliberat de un psiholog autorizat.

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

v. Bibliografie

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide