Nr. 24531 / 19.08.2015

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, debutant la Biroul protecţia mediului din cadrul Poliţiei Locale Suceava.

 

          Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:

·             proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în susţinerea de către candidaţi a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;

·             proba scrisă;

·             interviul.

                                            

             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba suplimentară se va desfăşura în data de 21 septembrie 2015, cu începere de la

ora 1000, la Stadionul “Areni”din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;  

·         Proba scrisă se va desfăşura în data de 23 septembrie 2015, cu începere de la ora 1000

la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

·  cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţa mediului, agronomie, horticultură, silvicultură, biologie, inginerie forestieră, ingineria mediului, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative cu specializare administraţie publică  

·       aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

       -  statura corespunzatoare:   pentru femei  minim 165 cm înălţime

                                                   pentru bărbaţi  minim 170 cm înălţime

       - condiţie fizică adecvată.

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti 

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie 

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide