Nr. 33781 / 19.12.2014

A N U N Ţ

 

              Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate.

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 19 ianuarie 2014, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative

o     vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu 

Inchide