Nr. 14.521 / 03.05.2016

ANUNȚ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă, -Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor.

             Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două  probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează:

·    proba scrisă;

·    interviul.

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 06 iunie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  din domeniile: ştiinţe juridice şi  administrative cu specializarea administraţie publică;

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an.

 

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 v. Bibliografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide