Nr. 8383/24.03.2014

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
 • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 3 aprilie 2014, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
  • cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
 • copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
 • cazierul judiciar
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie 

 PRIMAR,

Ion Lungu

 

 

 

 

 

 
Inchide