PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr. 35874 / 22.11.2010
 
A N U N Ţ
 
Primăria   municipiului   Suceava,   cu   sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Compartimentului buget - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, de:
 
Consilier, clasa I, asistent

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul .    

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 30 noiembrie 2010, ora 1400;

Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 2 decembrie 2010, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici 
 • studii superioare de lungă durată economice sau de administraţie publică absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an
 • cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
 • copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei pubice
 • cazierul judiciar
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine  la Serviciul resurse umane, camera 45 sau  la telefonul 0230-212696, int. 152.
 

 PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide