Nr.7414 / 28.02.2012

A N U N Ţ

             Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante  din cadrul Serviciului financiar, contabilitate – Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, respectiv: consilier, clasa I, asistent şi consilier, clasa I, principal.
             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.    
             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 19 martie 2012, ora 1400;
·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 29 martie 2012, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o     studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
din domeniile: ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică sau ştiinţe economice
o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de:
        - minimum 5 ani pentru funcţia publică de consilier, clasa I, principal
        - minimum 1 an pentru funcţia publică de consilier, clasa I, asistent
o     cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu 
          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.  
 
PRIMAR,
Ion Lungu
 
Inchide