Nr. 26051 / 04.09.2015

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două  posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, respectiv:

·         inspector de specialitate, gradul IA - Sectorul spaţii verzi

·         administrator, treapta I - Administrarea Centrului Cultural Bucovina.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice:

Ø    pentru inspector de specialitate, gradul IA :

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul horticultură

o     vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani şi 6 luni

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

 

Ø   pentru administrator, treapta I:

o     studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

o     vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni 

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

 

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

                                              

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          17 septembrie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          28 septembrie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*  

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

v. Bibliografii 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide