ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava , respectiv:

- consilier, clasa I, debutant în cadrul Serviciului integrare europeană şi strategii de dezvoltare.
- consilier, clasa I, debutant în cadrul  Compartimentului turism - Serviciul integrare europeană şi strategii de dezvoltare.
           Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              
           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
           - Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 13 septembrie 2011, ora 1400;
           - Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 23 septembrie 2011, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
            Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
            - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
            - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice, ştiinţe administrative-administraţie publică, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe umaniste – limbi străine/moderne;
            - cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu, navigare internet - nivel avansat;
            - cunoştinţe de limba engleză – nivel începător.
           Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
            -  formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane);
            - copia actului de identitate;
            - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
            - după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice
            - cazierul judiciar;
            - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
            - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

                                                                             PRIMAR.

                                                                         ION  LUNGU

 bibliografie

Inchide