Nr. 27420 / 09.10.2013

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv:

 • consilier, clasa I, asistent - Serviciul urmărire şi executare silită

 • consilier, clasa I, asistent - Biroul buget.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

 • dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

 • proba scrisă se va desfăşura în data de 8 noiembrie 2013, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava. 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 

 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică pentru consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită; ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică pentru consilier, clasa I, asistent din cadrul Biroului buget;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an;

 • cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

 • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

 • copia actului de identitate

 • copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

 • după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului aprobat prin Ordin al preşedintelui ANFP

 • cazierul judiciar

 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152. 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide