Nr. 3675 / 06.02.2015

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două  funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava, respectiv:

 

·         poliţist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului

dispecerat - supraveghere video

·       poliţist local, clasa I, debutant în cadrul Biroului control activităţi comerciale.

 

          Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:

·             proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;

·             proba scrisă;

·             interviul.

                                           

             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba suplimentară se va desfăşura în data de 9 martie 2015, cu începere de la ora

1000, la Stadionul “Areni”din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;  

·         Proba scrisă se va desfăşura în data de 11 martie 2015, cu începere de la ora 1000 la

sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) pentru poliţist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului dispecerat - supraveghere video:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·            studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

·            vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

·            aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

-  statura corespunzatoare: pentru femei  minim 165 cm înălţime

                                          pentru bărbaţi  minim 170 cm înălţime

- condiţie fizică adecvată.

 

 

b) pentru poliţist local, clasa I, debutant în cadrul Biroului control activităţi comerciale:

·            cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice

·       cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

·       aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

    -  statura corespunzatoare: pentru femei  minim 165 cm înălţime

                                               pentru bărbaţi  minim 170 cm înălţime

    - condiţie fizică adecvată.

 

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti 

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide