Nr. 15429 / 20.05.2015

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două  funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, debutant la Biroul protecţia mediului din cadrul Poliţiei Locale Suceava.

 

          Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează:

·             proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;

·             proba scrisă;

·             interviul.

                                           

             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba suplimentară se va desfăşura în data de 22 iunie 2015, cu începere de la ora

1000, la Stadionul “Areni”din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;  

·         Proba scrisă se va desfăşura în data de 24 iunie 2015, cu începere de la ora 1000 la

sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: protecţia   mediului, silvicultură, biologie, drept, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializare administraţie publică  

·       aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti

       -  statura corespunzatoare:   pentru femei  minim 165 cm înălţime

                                                   pentru bărbaţi  minim 170 cm înălţime

       - condiţie fizică adecvată.

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti 

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

v. Bibliografie 

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide