Nr.  23484 / 27.07.2016

ANUNȚ 

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru.

             Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează:

·    proba scrisă;

·    interviul.

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·         Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 29 august 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: arhitecturii, ingineriei în construcţii, urbanism sau administraţie publică şi drept pentru funcţia de consilier, clasa I, gradul profesional principal

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: arhitecturii, ingineriei în construcţii sau urbanism pentru funcţia de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal de minim 5 ani

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional asistent de minim 1 an

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide