Nr. 3674 / 06.02.2015

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două  funcţii publice de conducere vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava, respectiv:

 

·         Şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1

·          Şef serviciu la Serviciul circulaţie pe drumurile publice

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.  

                                           

           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·         Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·        Proba scrisă se va desfăşura în data de 10 martie 2015, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) pentru şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1:

·       cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice, ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică

·       vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani

·       permis de conducere categoria B (minim)

·       cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu

b) pentru şef serviciu la Serviciul circulaţie pe drumurile publice:

·       cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei

·       vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani

·       permis de conducere categoria B (minim)

·       cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu

 

 

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copie permis conducere

-          copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013

-          cazierul judiciar

-          formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti 

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide