Nr. 7290 / 10.03.2015

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante din cadrul Serviciului protecţie socială - Direcţia de Asistenţă Socială, după cum urmează:

·         inspector de specialitate, debutant   - 2 posturi

·         inspector de specialitate, gradul II   - 1 post

 

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.    

                                          

             Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:        

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 23 martie 2015;

·          Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 31 martie 2015, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei muiciupiului Suceava.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

a) pentru inspector de specialitate dubutant

o     cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o     pentru 1 post - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

o     pentru 1 post - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul asistenţă socială

o     cunoştinţe de operare pe calculator  de nivel mediu

 

a) pentru inspector de specialitate, gradul II

o     cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

o     vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni

o     cunoştinţe de operare pe calculator  de nivel mediu

 

          Dosarul de concurs se constituie din:

-          cererea de înscriere la concurs *

-          curriculum vitae *

-          copia actului de identitate 

-          copiile documentelor care ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

v. Bibliografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide