Nr. 28072 / 25.09.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice vacante din cadrul  Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava, Serviciul de stare civilă, după cum urmează:

       - consilier, clasa I, gradul profesional asistent        - 2 posturi

       - referent, clasa III, gradul profesional asistent      - 1 post

 

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·       dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

·       proba scrisă se va desfăşura în data de 27 octombrie 2015, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) pentru consilier, clasa I, asistent

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică  

o     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

a) pentru referent, clasa III, asistent

o     cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

o     studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat   

o      vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 6 luni

 

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului aprobat prin Ordin al preşedintelui ANFP

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.  

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide