Nr. 14815 / 14.05.2015

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:

·         inspector de specialitate, gradul II   la Serviciul autoritatea tutelară   - 1 post 

·         muncitor necalificat I la Cantina de ajutor social                                - 1 post

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv:

ü  proba scrisă şi interviul pentru inspector de specialitate, gradul II

ü  proba practică şi interviul pentru muncitor necalificat I    

                                         

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

a) pentru inspector de specialitate, gradul II

o     generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr.

                    286/2011

o     specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul asistenţă socială; cunoştinţe de operare pe calculator  de nivel mediu; vechime în specialitate de minimum 6 luni 

 

a) pentru muncitor necalificat I

o     generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr.

                    286/2011

o     specifice: studii generale, vechime în muncă de minimum 6 luni.

 

          Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·                     27 mai 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·                      8 iunie 2015 - desfăşurarea primei probe a concursului:

a) proba scrisă pentru inspector de specialitate, gradul II la Serviciul autoritatea tutelară la cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei muiciupiului Suceava;

b) proba practică pentru muncitor necalificat I la Cantina de ajutor social cu începere de la ora 1400 la sediul Cantinei de ajutor social din str. Petru Rareş, nr.46.

·                     Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la prima probă.

 

 

Dosarul de concurs se constituie din:

-          cererea de înscriere la concurs *

-          curriculum vitae *

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dup caz, în specialitatea studiilor absolvite

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

v. Bibliografie

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide