A N U N Ţ
 
              Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava:
·         Şef serviciu la Serviciul patrimoniu
·         Şef serviciu la Serviciul investiţii
·         Şef birou la Biroul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit
·         Şef birou la Biroul energetic
             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.                                              
            Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:        
·         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 13 iunie 2011, ora 1400;
·     Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 23 iunie 2011, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava          
            Pentru a participa la concursul de promovare în funcţiile publice de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
b) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată:
            - economice sau tehnice pentru şef serviciu la Serviciul patrimoniu
            - tehnice pentru şef serviciu la Serviciul investiţii
- juridice pentru şef birou la Biroul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit
- tehnice pentru şef birou la Biroul energetic
c)să aibă ovechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
    minimum 2 ani 
d) să posedecunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu 
e) să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legi nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
             Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
-          copia integrală a carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice
-          cazierul administrativ
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45.
 
 
PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide