MUNICIPIUL SUCEAVA

B-DUL 1 MAI NR. 5A

                      ANUNT

               Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţei buget, contabilitate şi fiscalitate - Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava. 

Şef birou la Biroul buget
Şef birou la Biroul finanţare învăţământ preuniversitar de stat
           Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.                                               
           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:        
           - Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 15 septembrie 2011, ora 1400;
           - Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 26 septembrie 2011, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava      
           Pentru a participa la concursul de promovare în funcţiile publice de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
b) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată economice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
c)să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani;
d) să fie absolvenţi de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) să posedecunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu;
f) să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legi nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
-          copia integrală a carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice
-          cazierul administrativ

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45.

               PRIMAR

           ION  LUNGU  

bibliografie

 

Inchide