Nr. 27219 / 09.10.2013

ANUNŢ 

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul de stare civilă din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;

  • proba scrisă se va desfăşura în data de 8 noiembrie 2013, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Pentru a participa la concursul de promovare în funcţia publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ (conform legislaţiei în vigoare şi fişei postului) următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice;

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

c) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative cu specialitatea administraţie publică, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani;

e) să posede cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu;

f) să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legi nr.188/1999, republicată(2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

  • formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

  • copia actului de identitate

  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

  • copia integrală a carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei pubice

  • cazierul administrativ


Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45. 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

 

Inchide