Nr. 34790 din 20.12.2013

ANUNŢUL PUBLICITATE

 
1. Autoritatea contractanta: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, tel. 0230212696, fax 0230520593, adrese de e-mail de contact: chiruluminita@primariasv.ro;   paul@primariasv.ro
2. Procedura de atribuire organizata in conformitate cu HCL 325 din 19.12.2013 privind aprobarea procedurii şi documentaţiei pentru achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare în faţa instanţei de judecată, pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava/ Municipiul Suceava, Primarul municipiului Suceava şi al Primăriei municipiului Suceava în litigiile cu S.C. TERMICA S.A. Suceava.
3. Denumire contract: contract de servicii juridice de consultanţă, reprezentare în faţa instanţei de judecată, pregătire şi elaborare a susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava, Municipiului Suceava, Primarului municipiului Suceava şi al Primăriei municipiului Suceava, în litigiile cu S.C. TERMICA S.A. Suceava.
4. Cantitate si durata: maxim 5 dosare initiate in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de servicii juridice si data de 31.12.2014.
5. Nu se admit oferte alternative.
6. Documentatia de atribuire si Procedura de atribuire aprobata se poate descarca gratuit de pe site-ul Primariei municipiului Suceava la adresa:  ftp://primariasv.ro/pub/achizitii_publice/documentatii/Servicii_juridice, sau se poate obtine gratuit, in format scris/electronic de la Compartimentul achizitii publice, Primaria municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A, tel.0230212696, int. 167, adresa e-mail chiruluminita@primariasv.ro, ca urmare a unei solicitari scrise.
7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 30.12.2013, ora 9.00.
8. Adresa la care trebuie transmise ofertele: sediul Primariei municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, ghiseul Registratura-parter.
9. Limba de redactate a ofertei: limba romana
10. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor;
11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 30.12.2013, ora 10.00, la sediul Primariei municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A,
12. Nu se solicita garantii.
13. Modalitati principale de finantare: buget local.
14. Modalitati de plata: in termen de 30 de zile de la primirea de catre autoritatea contractanta a facturii fiscale.
15. Cerinte de calificare: Declaratii pe propria raspundere privind situatia personala a ofertantilor, Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea profesională/personal.
16. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 de zile
17. Criteriul de atribuire a contractului: "pretul cel mai scazut".
 
 
 
 
Inchide