Nr. 27199/31.08.2016                                  A N U N Ţ


Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Directiei generale tehnică si de investitii după cum urmează:

        Sef serviciu la Serviciul administrare străzi şi sistematizare rutieră- 1 post 
        Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               
        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
        • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
        • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 05 octombrie 2016, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

        Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

     - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul stiinte ingineresti – Facultatea de mecanică, specializarea Tehnologia construcţiilor de masini; 
     - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.

        Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
      - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane);
      - copia actului de identitate;
      - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
      - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013;
      - cazierul judiciar;
      - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
      - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252. 
Bibliografie

 PRIMAR,
ION LUNGU

Inchide