Anunţ nr. Nr. 29740 / 04.08.2023

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional / treaptă profesională imediat superior / superioară al angajaților contractuali, care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care șefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II 2023, din cadrul:
Direcției Administrația Piețelor
- Serviciul parcări auto cu autotaxare – Biroul gestionare activități parcări auto;
- Serviciul Complexul Comercial ,,Bazar”;
- Serviciul investiții, reparații și administrativ – Biroul tehnic;
Direcției Generale a Domeniului Public
- Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare centre culturale ale municipiului Suceava – Cinema Modern și Arta Ițcani;
- Serviciul Spații verzi – Compartimentul Seră și Compartimentul Spații verzi;
- Serviciul administrare baze sportive și zone de agreement – Compartimentul administrare bază sportivă – Patinoarul artificial.
Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional aferent funcției contractuale ocupate;
- să fi obținut cel puțin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv în perioada 4 august – 10 august 2023 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
- cerere de participare la examen;
- adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe, după cum urmează :
- proba scrisă pentru candidații numiți în funcții contractuale de specialitate, ce se va desfășura în data de 21 august 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava, sala 50;
- proba practică pentru candidații numiți în funcții contractuale de muncitor calificat ce se va desfășura în data de 21 august 2023, cu începere de la ora 12:00 la sediul Direcției Administrația Piețelor;
- proba practică pentru candidații numiți în funcții contractuale de muncitor calificat ce se va desfășura în data de 21 august 2023, cu începere de la ora 13:00 la sediul Direcției Generale a Domeniului Public.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide