Primăria Municipiului Suceava  organizează  la  data  de 15 decembrie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ  care îndeplinește condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şeful ierarhic a întocmit referat de evaluare individuală până în ultima zi lucrătoare a trimestrului III 2023.
  Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:
    • să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional aferent funcției contractuale ocupate;
    • să fi obținut cel puțin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
    • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv  în perioada 29 noiembrie – 8 decembrie 2023 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
    - cerere de participare la examen;
    - adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    - Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate. 
  Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe scrise de către candidat, în data de 15 decembrie 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

Inchide