Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul dispecerat-supraveghere video din cadrul Poliției Locale Suceava, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  Concursul de promovare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
  Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 26.04.2023-15.05.2023;
    • Perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.05.2023, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava, sala 50.
  Condiţiile de participare sunt următoarele:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe militare, informații și ordine publică, științe economice, științe juridice, științe inginerești sau științe administrative cu specialitatea administrație publică;
    • studii universitare de masterat în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
    • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
    • să nu aibă nicio sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
  Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
    - formularul de înscriere;  
    - curriculum vitae, model comun european;
    - copia actului de identitate;
    - copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    - copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform, prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    - copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau exercitarea profesiei;
    - copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
    - cazierul administrativ.
  Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A,  tel: 0230-212696, interior 152-252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Iasinschi Cristina Nicoleta, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email cristinai@primariasv.ro.
 

Inchide