PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru supraetajarea cu două niveluri (destinație birouri) a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, cu regim de înălțime Sp+P+2E și modificări interioare, consolidare în vederea conformării la foc, remodelare fațade și organizare de șantier, pe teren proprietate privată în suprafață de 2936 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 33918, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Tipografiei, nr. 1, inițiator MUȘATINII S.A.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 16.03.2023, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice
 

Inchide