Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician treapta I, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi - 40 ore/săptămână, luni – vineri, la Serviciul administrativ – Direcția contencios administrativ, juridică și administrativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art.15 din H.G.R. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
      a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
      b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
      c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
      e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
      f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
      g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
      h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
    b) specifice postului:
      • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
      • calificare în meseria de electrician
      • vechime în specialitate de minimum 9 ani. 
  Concursul va consta în 3 etape succesive, respectiv: selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviul.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:         
    • 4 mai 2023, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Municipiului Suceava;
    • 15 mai 2023, ora 10:00 - proba practică care se va desfășura la sediul Municipiului Suceava.
  Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Anunțul este transmis spre publicare și către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
  Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
    a) formular de înscriere la concurs*; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor  specifice ale postului  solicitate;
    e) după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă, pentru ocuparea postului*;
    f) certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 
    i) curriculum vitae, model comun European.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  *  Formularul  se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
 

Inchide