Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier gradul II, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni-vineri, în cadrul Serviciul Protecție socială la Direcția de Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
    b) specifice: cele prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială, cu avizul de exercitare a profesiei sau dovada privind înscrierea în Colegiul Național al Asistenților Sociali;
      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 luni.
  Concursul va consta în susținerea de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor a două probe: proba scrisă și interviul.
  Concursul se organizează conform următorului calendar:         
    • 11 mai 2023, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Municipiului Suceava; 
    • 22 mai 2023, ora 10:00- proba scrisă ce se va desfășura la sediul Municipiului Suceava. 
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Anunțul se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente
    -    formular de înscriere la concurs*  
    -    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    -    copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    -    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor  specifice ale postului  solicitate;
    -    după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă, pentru ocuparea postului;*
    -    certificatul de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar;
    -    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    -    certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 
    -    curriculum vitae, model comun european
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  * Formularul de înscriere și modelul adeverinței care atestă vechimea în muncă se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane

  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252. 
 

Inchide