DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 28 iunie 2024, ora 09.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;

Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 DISPUN:

Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de 28 iunie 2024, ora 09.°°, în sala de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50 conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție. 
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava. 
Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
ION LUNGU

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                        Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr. 2266 
  Din 21.06.2024

Inchide