DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 04 iulie 2024, ora 12.00, ce va avea loc online


Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;

Având în vedere prevederile  art. 134  alin. (3), lit. (b) , alin.2 şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                                                           DISPUN:

Art.1 Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de 04 iulie 2024, ora 12.°°, online conform proiectului ordinii de zi anexat la prezenta dispoziție.
Art.2 Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art.3 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
Art.4 Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5 În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
ION LUNGU

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                       Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr.  2294
  Din 28.06.2024

Inchide