DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava , ce va avea loc online , în data de 18 iunie 2024, ora 10.00


Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;


Având în vedere prevederile  art. 134 alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

   DISPUN:

Art. 1. Ședința extraordinară convocată de îndată , a Consiliului Local al municipiului Suceava  se va desfășura online , în data de 18 iunie 2024 ora 10.00, conform Proiectului ordinii de zi anexat la prezenta dispoziție.
Art. 2. Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art. 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.


PRIMAR,
ION LUNGU

 

                                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                           SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                                                                                                                                Jrs. IOAN CIUTAC

 Nr. 2232
 Din 17.06.2024

 

Inchide